Statut

Članovi – osnivači Društva prijatelja piva donose na temelju članka 10 Zakona o udrugama (NN 88/01), na osnivačkoj skupštini održanoj u Zagrebu u Psunjskoj 8, dana 15. rujna 2004. slijedeći

STATUT
DRUŠTVA PRIJATELJA PIVA

Temeljna određenja
Članak 1
Društvo prijatelja piva (u daljnjem tekstu: Udruga) je udruga u koju se slobodno i dobrovoljno mogu udruživati fizičke i pravne osobe radi zaštite svojih probitaka i zauzima­nja za uvjerenja i ci­ljeve koji se odnose na promicanje kulture uživanja i izrade plemenitog napitka – piva, bez namjere stjeca­nja dobiti, te se podvrgavaju pravilima koja uređuju ustroj i djelova­nje Udruge.

Naziv
Članak 2
Naziv Udruge glasi: Društvo prijatelja piva.
Naziv Udruge na engleskom jeziku glasi: Beer Friends Society.
Naziv Udruge na njemačkom jeziku glasi: Bierfreundegesellschaft.

Sjedište
Članak 3
Sjedište Udruge je u Zagrebu. Adresu sjedišta Udruge određuje Predsjednik Udruge.

Zastupanje
Članak 4
Udrugu zastupa Predsjednik i/ili osoba koju on ovlasti putem posebne punomoći koja ne može biti izdana na neograničeno vrijeme.

Ciljevi
Članak 5
Ciljevi udruge su:
Izučavanje i unapređenje kulture izrade i uživanja piva;
Promicanje i širenje znanja i vještina vezanih uz kulturu izrade i uživanja piva.

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi
Članak 6
Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi Udruge su slijedeće:
Širenje informacija vezanih uz kulturu izrade i uživanja piva putem Interneta i drugih javnih medija;
Održavanje predavanja, demonstracija, radionica i drugih okupljanja sa temama vezanim uz kulturu izrade i uživanja piva;
Organizacija okupljanja u svrhu kušanja i testiranja različitih vrsta piva i poticanja diskusije o temama vezanim uz kulturu izrade i uživanja piva;
Organizacija pribavljanja različitih vrsta piva za članove pod povoljnim uvjetima u svrhu kušanja i testiranja;
Organizacija ekskurzija i posjeta istaknutim pivovarama i pivnicama u zemlji i inozemstvu u trajanju 2 dana s jednim noćenjem;
Druge djelatnosti usmjerene na ostvarenje temeljnih ciljeva Udruge i dopuštene zakonom;
Ako u obavljanju djelatnosti Udruga ostvari dobit, ona se mora koristiti isključivo za obavljanje i unapređenje djelatnosti Udruge, kojima se ostvaruju ciljevi utvrđeni ovim Statutom.
Udruga je samostalna u ostvarivanju svojih ci­ljeva utvrđenih statutom.

Članstvo
Članak 7
Svaka punoljetna poslovno sposobna fizička osoba koja prihvati Statut udruge i na njemu zasnovane akte udruge, želi postati član i spremna je djelovati na ispunjenju ciljeva Udruge može, pod jednakim uvjetima utvrđenim ovim statutom i propisima Republike Hrvatske, postati članom Udruge.
Član udruge može postati i svaka pravna osoba koja prihvati Statut udruge i na njemu zasnovane akte udruge, želi postati član i spremna je djelovati na ispunjenju ciljeva Udruge doprinosima financijske i druge naravi. Predstavnika članice Udruge – pravne osobe imenuje osoba ovlaštena za zastupa­nje te pravne osobe.
Udruga vodi popis svojih članova.
Članovi imaju dužnost aktivno doprinositi obavljanju djelatnosti i ostvarivanju ciljeva Udruge, te uredno i pravovremeno ispunjavati svoje financijske obveze prema Udruzi kako su ove određene općim aktima Udruge.
Članovi imaju pravo sudjelovati u radu Udruge te njenih ustrojbenih dijelova kojima pripadaju te koristiti svoje pravo da u okvirima i na način određen propisima Republike Hrvatske i statutom i drugim aktima udruge sudjeluju u upravljanju Udrugom.

Uprav­lja­nje udrugom
Članak 8
Udrugom uprav­ljaju članovi putem svojih izabranih predstavnika u tijelima udruge, na način propisan statutom.
Unutar­nji ustroj Udruge zasnovan je na načelima demokratskog zastupa­nja i demokratskog očitova­nja vo­lje članova.

Tijela Udruge i njihov sastav
Članak 9
Najviše tijelo Udruge je Opći Sabor udruge (u daljnjem tekstu: Sabor udruge).
Pored Sabora udruge, utvrđuju se i druga tijela udruge:
Predsjednik Udruge
Predsjedništvo Udruge
Sabor udruge je najviše tijelo Udruge.
Ustrojbeni dijelovi Udruge mogu imati Predsjednika ili Voditelja pojedinog ustrojbenog dijela, o čemu odlučuje Predsjednik udruge.

Sabor udruge
Članak 10
Sabor udruge čine svi članovi Udruge.
Sabor udruge donosi odluke običnom većinom danih glasova, osim kada je drugačije određeno odredbama ovog Statuta ili kogentnim odredbama hrvatskih propisa.
Sjednice Sabora saziva Predsjedništvo udruge, a u hitnim slučajevima ili kada se predsjedništvo ne može sastati ili donijeti odluku, Predsjednik udruge.
Ovlasti Sabora udruge su slijedeće:
odlučuje o izmjenama Statuta;
bira članove Predsjedništva Udruge;
odlučuje o prestanku udruge;
odlučuje o članarinama;
donosi druge odluke kada to od njega zatraže Predsjednik, Predsjedništvo ili najmanje 10% (deset posto) članova.
Sabor udruge može donositi pravovaljane odluke ukoliko je prisutno najmanje 10% članova Sabora.

Predsjedništvo udruge
Članak 11
Predsjedništvo udruge ima 3 člana koje bira Sabor udruge na rok od 4 godine. Ukoliko neki od članova Predsjedništva prestane obavljati svoju dužnost prije isteka mandata te na njegovo mjesto bude izabran novi član, mandat novog člana traje do isteka mandata prvobitnog člana kojeg je zamijenio.
Predsjedništvo udruge donosi odluke dvotrećinskom većinom glasova svih članova Predsjedništva.
Predsjednik i članovi Predsjedništva udruge mogu biti opozvani i prije isteka mandata ukoliko to predloži Predsjedništvo ili najmanje 10% (deset posto) članova udruge, a Sabor udruge takav prijedlog prihvati natpolovičnom većinom od ukupnog broja glasova članova Sabora.
Ovlasti Predsjedništva udruge su slijedeće:
predlaže drugim tijelima Udruge donošenje odluka iz njihovog djelokruga
brine se o urednosti financijskog poslovanja Udruge i utvrđuje godišnje financijsko izviješće
donosi opće akte Udruge
obavlja ostale poslove kada je to propisano ovim Statutom ili to od njega to zatraži Opći Sabor udruge.

Predsjednik udruge
Članak 12
Predsjedništvo udruge bira Predsjednika udruge. Predsjednik udruge bira se na isti rok kao i Predsjedništvo.
Ovlasti predsjednika udruge su slijedeće:
saziva i rukovodi sjednicama Predsjedništva udruge
zastupa Udrugu
obavlja sve potrebne poslove vezane uz djelovanje i rad udruge između sjednica tijela Udruge
obavlja ostale poslove kada je to propisano ovim Statutom ili to od njega to zatraži Opći Sabor udruge.

Ustrojbeni dijelovi Udruge
Članak 13
Udruga može imati niže ustrojstvene oblike (sekcije, podružnice, ogranke i klubove) koji ne mogu imati svojstvo pravne osobe. O osnivanju pojedinog ustrojbenog oblika Udruge odlučuje Predsjedništvo udruge.
Predsjednika ili Voditelja pojedinog ustrojbenog dijela udruge imenuje na rok od najviše 2 godine i opoziva Predsjednik udruge.

Javnost rada udruge
Članak 14
Javnost rada Udruge ostvaruje se putem Interneta.
Udruga osigurava obaviještenost svojih članova o radu udruge putem svojih www stranica na Internetu i po potrebi i na druge načine sukladno odluci Predsjednika udruge.

Članstvo u međunarodni udrugama
Članak 15
Udruga se može učlaniti u međunarodne udruge. O pregovorima i učlanjenju u međunarodne udruge odlučuje Predsjedništvo udruge.

Izmjene Statuta
Članak 16
Ovaj statut može se izmijeniti odlikom Općeg Sabora udruge donesenom sa natpolovičnom većinom od ukupnog broja glasova članova Sabora.

Imovina udruge u slučaju prestanka postojanja udruge
Članak 17
U slučaju prestanka postojanja Udruge, imovina udruge koja preostane nakon namire­nja vjerovnika i troškova sudskog i drugih postupaka, predaje se g. Nevenu Pufniku iz Zagreba, Psunjska 8. koji ju je dužan koristiti na način primjeren za ostvarivanje ciljeva koji su istovjetni ili bliski ciljevima Udruge.

Prijelazne i završne odredbe
Članak 18
Prvi Statut Udruge usvajaju na osnivačkoj skupštini osnivači udruge. Sve daljnje izmjene Statuta vrše se sukladno odredbama samog Statuta.
Prvo Predsjedništvo udruge izabire se na Osnivačkoj skupštini. Nakon isteka mandata prvog Predsjedništva, Predsjedništvo Udruge će izabrati Sabor udruge sukladno odredbama ovog Statuta.
Prvog Predsjednika Udruge izabire prvo predsjedništvo Udruge. Nakon isteka mandata prvog Predsjednika, Predsjednika Udruge će izabrati Predsjedništvo udruge sukladno odredbama ovog Statuta.

U Zagrebu, 15. rujna 2004.

Članovi osnivači

Neven Pufnik, Adnan Hafizadić, Andrej Galogaža